Thứ tư, 28/09/2022
Thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo công khai về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản : File đính kèm

a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá : Công ty cổ phần cao su Phước Hòa; Địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá : Cây cao su thanh lý: Diện tích 503,42 ha; Số cây: 271.337 cây; Trữ lượng gỗ: 18.578 ster; Trữ lượng củi: 12.968 ster.

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 22.748.900.000 đồng

d) Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản :

    Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

          (Chi tiết theo Quyết định đính kèm)