KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DÀI HẠN
                                                                                                                              ĐVT: Triệu đồng

S

T

T

Danh mục đầu tư

Vốn đầu tư toàn dự án

Vốn điều lệ công ty

Tỷ lệ góp vốn của PHR / vốn điều lệ

Vốn góp từ 01/01/13 đến 30/06/13

Vốn góp lũy kế đến 30/06/13

I

Góp vốn vào các công ty con:

2.927.570

1.082.000


153.194

914.586

1.

Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom tại Kampuchia

1.130.000

452.000

100%

27.194

811.824

2.

Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát

107.570

50.000

70%


35.000

3.

Công ty CP KCN Tân Bình

490.000

100.000

80%

105.000

18.031

4.

Công ty TNHH cao su Phước Hòa Đắklắk

1.200.000

480.000

100%

21.000

49.731

II

Góp vốn vào các công ty liên kết:

1.100.000

428.507132.997

1.

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

500.000

160.000

32%


53.032

2.

Công ty TNHH Đầu tư CSHT VRG

600.000

268.507

29%


79.965

III

Đầu tư dài hạn khác:

13.871.489

3.020.416


4.400

291.711

1.

CTCP Thuỷ điện Geruco Sông Côn

1.000.000

334.000

19%


57.000

2.

Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG

8.139.466

600.000

20%


129.985

3.

Công ty CP Cao su Quasa Geruco Lào

1.432.023

1.002.416

2,43%


24.300

4.

Công ty CP Cao su Sơn La

    2.076.000

700.000

2,85%


20.000

5.

Công ty CP thủy điện VRG Ngọc Linh

730.000

160.000

23%

4.400

28.465

6.

Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An

244.000

104.000

19%


28.557

7.

Công ty Cổ phần Công nghiệp & NXK cao su

200.000

100.000

3%


2.362

8.

Công ty Cổ phần Thế thao Ngôi sao Geru

50.000

20.000

5%


1.042

Tổng cộng

   17.899.059

   4.530.923


157.594

1.339.294