Thứ tư, 28/06/2023
Cao su Phước Hòa chia cổ tức 59,5%

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Công ty CPCS Phước Hòa tổ chức  vào ngày 28/6.


Quang cảnh đại hội

Năm 2022 vừa qua, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khai thác được trên 10.918 tấn (vượt 12% kế hoạch); tiêu thụ hơn 33.494 tấn với giá bán bình quân đạt 38,65 triệu đồng/tấn; doanh thu hợp nhất hơn 2.600 tỷ đồng; tổng tài sản của công ty đạt hơn 6.328 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2022 là 59,5% và năm 2023 tối thiểu 30%/mệnh giá.

Đại hội cũng đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên. Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty. Đại hội cũng đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với các quy định của Nghị định 140/2020/NĐ-CP và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.